Friday, January 2, 2015

Translation of "Athena Speaks" by Angela Manalang Gloria


Athena Speaks

Love is not worth a measure of
The ultimate of grief:
Love is not more than a passing fair,
Than raindrops on a leaf,

Not more than trivial bartering,
Than turning at a call...
Or would you say that I have never
Truly loved at all?

27 June 1935


Wika ni Athena

Ang pag-ibig ay ‘di hihigit
Sa lalim ng pasakit
‘Di lalamang sa isang perya,
O sa ambon sa dahon pa,

Hindi tutumbas sa munting kalakal
Lalo na sa pagtalima sa usal…
O ang ‘yong pahiwatig
Ako’y kailanma’y di pa umibig?

27 Hunyo 1935